หน้าแรก

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร (ภาพข่าว)

ภาพนิ่ง20

23 มิถุนายน 2560 นายเชษฐา ขาวประเสริฐ นายอำเภอปากชม เป็นประธานการประชุม เทศกาลปลาลุ่มน้ำโขงและของดีเมืองปากชม เพื่อพิจารณา กำหนดการงาน วันที 29 มิย. ถึง 1 กค. 60

ภาพนิ่ง19

22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ ศรีพล เกษตรอำเภอปากชม พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเกษตรอำเภอปากชม ต้อนรับคณะติดตามนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย นำทีม โดย นายวีระเดช ฟองชัย หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมคณะ ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ ศพก. ศดปช. ศจช. แปลงใหญ่ แผนพัฒนาการเกษตร ทะเบียนเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน การเบิกจ่ายงบประมาณและโครงการต่างๆ พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวสวนเมืองเลย อ.ปากชม ม.2 บ้านเลิง ต.ห้วยบ่อซืน

ภาพนิ่ง18

21 มิถุนายน 60 นายประเวช โฉมนครนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอปากชม รับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตร บ้านแก่งปลาปก ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชมจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง17

19 มิถุนายน 2560 นายสมศักดิ์ ศรีพล เกษตรอำเภอปากชม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม ได้ประชุมตามระบบส่งเสริมการเกษตร และวางแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม

ภาพนิ่ง16

15 มิถุนายน60 นายประเวช โฉมนคร พร้อมด้วยนายบุญชู รัตนพลที นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม เลย รับขื้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร บ้านห้วยอาลัยตำบลชมเจริญอำเภอปากชม จังหวัดเลย

ภาพนิ่ง15

15 มิถุนายน 2560 นายสมศักดิ์ ศรีพล เกษตรอำเภอปากชม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปฎิรูปฯลาดินอำเภอปาก เพื่อพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอปากชม

ภาพนิ่ง14

14 มิถุนายน60 นายสมศักดิ์ ศรีพล เกษตรอำเภอปากชม มอบหมายให้นายประเวช โฉมนคร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอปากชมรับปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรบ้านวังผา ตำบลห่วยบ่อซืน

ภาพนิ่ง13

13 มิ.ย. 2560 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ ศรีพล เกษตรอำเภอปากชม เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานในอำเภอปากชม โดยมี นายนที พรมภักดี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านเหมืองทอง ม.9 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย

ภาพนิ่ง12

12 มิถุนายน 2560 นายสมศักดิ์ ศรีพล เกษตรอำเภอปากชม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม ได้ประชุมตามระบบส่งเสริมการเกษตร และวางแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม อ.ปากชม จ.เลย

ภาพนิ่ง11

12 มิถุนายน 2560 นายสมศักดิ์ ศรีพล เกษตรอำเภอปากชม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ โดยมี นายเชษฐา ขาวประเสริฐ นายอำปากชมเป็นประธานการประชุม กลั่นกรองพิจารณาโครงการฯ ประเภท งบอุดหนุน(เงินกู้) (ทุนให้เปล่า) เห็นควรอนุมัติ ส่งจังหวัดต่อไป

ภาพนิ่ง10

9 มิถุนายน 2560 นายสมศักดิ์ ศรีพล เกษตรอำปากชม ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอปากชม ให้ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ณ.ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง9

9 มิถุนายน 2560 นายสมศักดิ์ ศรีพล เกษตรอำเภอปากชม พร้อมด้วย นายเภา หานุภาพ และนายประเวช โฉมนคร นักวิชาการส่งเสิรมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ปี 2560 ณ ศพก. บ้านนาค้อ ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย

ภาพนิ่ง8

7 มิ.ย.60 สำนักงานเกษตรอำเภอ ปากชม ร่วมกับประมง และ กศน.ปากชมแจกพันธุ์ปลาแก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ วันศรีชมชื่น บ้านเชียงกลม ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย

ภาพนิ่ง7

7 มิถุนายน 2560 นายสมศักดิ์ ศรีพล เกษตรอำเภอปากชม เป็นประธานมอบพันธุ์ปลาร่วมกับชุด 5 ประสาน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรรม 63 ราย นำพันธุ์ปลาไปปล่อยเลี้ยงในแหล่งน้ำต่อไป

ภาพนิ่ง6

7 มิถุนายน 2560 นายสมศักดิ์ ศรีพล เกษตรอำเภอปากชม ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติการฝึกอบรมหน่วยงานด่านตรวจกักกันพืช กรมวิชาการเกษตร

<<แสดงทั้งหมด>>

 

ข่าวเตือนภัยทางด้านการเกษตรข่าวรับสมัครงานและประกาศทั่วไป